کارگروه ها

کارگروه ها به عنوان بازوهای اجرایی انجمن عمل می کنند، هر یک از اعضای هیئت مدیره سرپرستی یک یا چند کارگروه را برعهده دارند. افرادی که جذب انجمن می شوند می توانند بسته به علاقه وارد کارگروه دلخواه شوند و درآنجا مشغول به فعالیت شوند.