بازدید

در این کارگروه سعی می شود جهت تعامل هر چه بیشتر دانشجویان با صنعت و ایجاد روحیه ای شادتر در دانشجویان و آشنایی با مراکز علمی و صنعتی مختلف اردوهایی یک روزه برگزار شود.

مدیریت این کارگروه در دوره نهم برعهده مهندس رضا حاجی قاسمی می باشد.