ارتباطات و روابط عمومی

این کارگروه به عنوان واسطه ای میان انجمن علمی مهندسی صنایع و سایر افراد و ارگان ها را برعهده دارد. همچنین بخش info سایت تحت نظارت این کارگروه می باشد.

علیرضافصیحی راد مدیریت این کارگروه را در دوره نهم برعهده دارد