سمینار

از جمله فعالیت های این کارگروه می توان به آشنایی بیشتر دانشجویان با دانشکده، رشته ی مهندسی صنایع، انجمن علمی و فعالیت‌های آن؛ به ویژه برای دانشجویان ورودی جدید اشاره نمود. برگزاری سمینار های مختلف در انجمن علمی مانند سمینارهای مرتبط با کارآفرینی با همکاری این کارگروه صورت می پذیرد.
خانم ها نیلوفر عنابستانی، زهرا ایوبیان و ملیکا سلیمانی فرد مدیریت این کارگروه را در دوره نهم برعهده دارند.