طراحی و تبلیغات

این کارگروه وظیفه طراحی پوسترها و بنرهای مربوط به فعالیت های انجمن علمی مهندسی صنایع را برعهده دارد.

مهندس علیرضا خلیلی مدیریت این کارگروه را در دوره نهم برعهده دارد.