نشریه

هدف این کارگروه، معرفی دانش های نو( در زمینه ی اقتصاد و صنعت) و ابزار های مرتبط به صنایع و آشنایی با متخصصان این رشته است. نشریه پرتو توسط این کارگروه تهیه و منتشر می شود.

مهندس امیرمحمد طهانی مدیریت این کارگروه و همچنین سردبیری نشریه پرتو را برعهده دارد.