کارآفرینی

از آنجا که در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی بر اقتصاد دانش محور تاکید شده و همچنین تامین نیارهای تخصصی برنامه چهارم توسعه کشور مورد توجه برنامه ریزان واقع شده، از این رو انجمن علمی مهندسی صنایع اقدام به تاسیس کلینیک کارافرینی کرد.
اهداف این کلینیک عبارتند از:
تربیت کارآفریان حرفه ای
ایجاد الگوی کارافرینی به منظور انطباق فعالیت دانشگاه با نیازهای جامعه
انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای در زمینه کارافرینی
شناسایی و پرورش کارافریان مستعد
ارائه مشاوره تخصصی کارافرینی به کارافرینان بالقوه و بالفکر
تولید و انتشار دانش بومی کارافرینی
نهادینه سازی فرهنگ کارافرینی

مهندس پدرام ذباح و مهندس ملیکا ابیضی مدیریت این کارگروه را در دوره نهم عهده دار هستند.