معرفی اعضای دوره نهم هیئت مدیره انجمن

حسین قنبری (دبیر)

امیرحسین قاسم زاده

سلمان کشاورزی

صبا سادات علایی موسوی

امیرحسین قاسمی ابیانه

پردیس بختیاری (بازرس)

About the Author: af.1024